کـاربرد : این دستگـاه جهت امـور سمپاشی در مزارع و باغات مورد استفاده قرار می گیرد که با توجـه به نیـاز مشتری حجم و ظرفیت آن قـابل تغییر است .

tanker