کـاربرد : این دستگاه جهت حمل مـواد و مصالح سنگین همانند سنگ و ... مورد استفاده قرار می گیرد .

sangshekan